Záväzná prihláška

X. JUBILEJNÝ MEDZINÁRODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES

N e u r o R e h a b 2 0 2 3

ktorý sa bude konať v Organovej sieni FZKU v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 48, 03401 Ružomberok v dňoch

20. - 21. 04. 2023

Priezvisko a meno..........................................................................................................................................................dát. nar................................

Adresa ......................................................................................................................................................................telefón/fax ..................................

Mobil........................................e-mail...............................................................................................................................................................................

Pracovisko.........................................................................................................................................................................I.D. v SLK............................

Pracovné zradenie.........................................................................................................................................................................................................

Úhrada konferenčného poplatku:

do 26. 3. 2023 65 €                                        pre študentov 10 €*  

po 26. 3. 2023 a na mieste 90 €                  pre študentov 15 €*

Storno poplatkov: do 26. 3. 2023 50%, po 26. 3. 2023 100%

STRAVU A UBYTOVANIE SI KAŽDÝ ÚČASTNÍK HRADÍ SÁM!

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť na účet organizátora kongresu Neuroprevent o. z. so sídlom Neurologická klinika, ÚVN SNP FN Ružomberok, ul. Gen. M. Vesela 21, 03401 Ružomberok

Číslo účtu: 5022568484 / 0900

Variabilný symbol: 1001

Špecifický symbol: dátum narodenia účastníka

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno účastníka

IBAN: SK 3509000000005022568484

SWIFT: GIBASKBX

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku žiadame zaslať na adresu predsedu organizačného výboru                   MUDr. Štefana Madarásza, PhD. najneskôr do 26. 3. 2023 na adresu ÚVN SNP FN Ružomberok, Neurologická klinika, ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, poštou, faxom: +421 44 438 2097, alebo e-mailom: madaraszs@gmail.com 

* Pre študentov denného štúdia, ktorí pokračujú v štúdiu po skončení strednej školy a nie sú zárobkovo činní (nie externé štúdium popri zamestnaní, nie PhD. štúdium).

V.......................................................................................................... dňa................................................. Podpis:.........................................................