Rektorát FZ KU a Kostol Povýšenia svätého Kríža v Ružomberku


Publikácia úplných textov prednesených prednášok a pokyny pre autorov:

Organizačný výbor X. Medzinárodného neurorehabilitačného kongresu NeuroRehab 2023 sa rozhodol podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch vydať úplné texty prednesených prednášok na kongrese formou monografie.

Kto má záujem o publikovanie svojej práce poprosíme:

a. Odovzdať rukopis do 26. 3. 2023

b. S rukopisom odovzdať recenzie od dvoch recenzentov

c. Žiadame dodržať citačnú normu ktorá je dostupná na našich internetových stránkach

d. Žiadame dodržať požadovanú štruktúru publikácie podľa normy uverejnenej na www stránkach kongresu

e. Publikovať je možné v slovenčine, češtine a v angličtine

f. Plán vydania publikácie je: apríl 2023 - júl 2023 

Svoje príspevky prosíme posielať na e-mailovú adresu madaraszs@gmail.com!

Recenzie od dvoch autorov s podpisom prípadne s pečiatkou prosíme posielať poštou alebo oskenované na vyššie uvedenú e-mailovú adresu!


Pokyny pre autorov

Vo vedecky recenzovanej monografii Neurorehab2023 uverejňujeme prevažne tematicky zamerané príspevky zhodné s tematickým zameraním X. Medzinárodného neurorehabilitačného kongresu NeuroRehab 2023.

Predloženie rukopisu

Príspevky v elektronickej podobe prijíma zástupca redakčnej rady na elektronickej adrese madaraszs@gmail.com do 26.3.2023. Rukopis žiadame predložiť vo MS Worde (2007 a vyšší) do 26.3.2018. Názov word súboru uvádzajte a posielajte v tvare: priezvisko_neurorehab2023.doc resp. docx.

Kritéria pre rukopis

Redakčná rada po posúdení príspevku prijíma k publikácii príspevky originálne aj prehľadové v prípade, že príspevok doteraz nebol publikovaný ani nebude publikovaný v iných médiách. Prvý autor musí podpísať prehlásenie o tejto skutočnosti.

Autorské právo

Prechádza na vydavateľa monografie a na Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska Neurorehab.

Financujúce zdroje príspevku

Prvý autor príspevku musí odoslať podpísané prehlásenie o financovaní výskumu alebo prípravu publikácie a stručne popísať rolu prípadného sponzora (sponzorov) v koncepcii štúdie, v zbierke, analýze a výkladu dát, v písaní správy a v rozhodovaní o predložení článku ku zverejneniu. Pokiaľ sa financujúci zdroj(e) takýmto spôsobom nezúčastnil(i), je nutné to uviesť v písomnej správe.

Jazyk

Redakčná rada prijíma príspevky v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Príspevky musia obsahovať abstrakt v angličtine.

Recenzenti

Prvý autor pošle návrh na dvoch recenzentov, redakčná rada ale má právo určiť pre každý príspevok dvoch svojich recenzentov

Textový editor

Používajte prosím textový editor Word 2007 a novší. V editore zarovnajte text do obidvoch strán, nepoužívajte delenie slov. Môžete používať písmeno tučné, kurzívu, dolný a horný index atd.

Forma

Príspevky písané výlučne len v textovom editore MS WORD, verzia 2007 a vyššia, písmo Times New Roman CE 12, riadkovanie jednoduché, formát strany A4, všetky okraje 2,5 cm, strany nečíslovať.

Tabuľky

Zaradiť priamo do textu článku a označiť nad tabuľkou

Tab. č. (číslo) - popis tabuľky

Obrázky a grafy

V čierno-bielom alebo farebnom prevedení zaradiť priamo do článku. Označiť pod obrázkom:

Obr. č. (číslo) - popis obrazu (grafu)

Fotografie farebné alebo v šedej škále musia mať minimálne 300 dpi. TIFF (alebo JPEG), kresby v bitmapových čiarach (čisté čierne alebo biele pixely) musia mať minimálne 1000 dpi. TIFF (alebo JPEG); kombinácie bitmapových čiar/poltónov (farba alebo šedá škála) musia mať minimálne 500 dpi.

Rozsah

Rozsah príspevku je 6-10 strán okrem citácií strán a používaných skratiek.

Honorár príspevkov

Príspevky nie sú honorované, poplatok za uverejnenie akceptovaného príspevku je 30 €. V rámci registračného poplatku každý prvý autor jeden výtlačok monografie má zadarmo.

Štruktúra príspevku

Príspevok rozdeľte do jasne definovaných a číslovaných kapitol. Podkapitoly by mali byť číslované 1.1 (ďalej 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2 atd.

Abstrakt a úvod nezahrňujeme do číslovania.

Názov príspevku v slovenskom jazyku (štýl Názov: Time New Roman 14, Bold, centrovať)

Názov príspevku v anglickom jazyku (štýl Názov: Time New Roman 14, Bold, centrovať)

Vynechať riadok

Meno1 Priezvisko1, Meno2 Priezvisko2 ...(štýl normálny: Time New Roman 12, centrovať)

Vynechať riadok

Pracovisko1 (štýl normálny: Time New Roman 12, centrovať)

Pracovisko2 ...

Vynechať riadok

Abstrakt

Text abstraktu v slovenskom jazyku, max. 10 riadkov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Abstrakt

Má byť stručný a vecný. V abstrakte by mal byť krátko uvedený účel výskumu, hlavné výsledky a významné závery. Abstrakt býva často prezentovaný oddelene od článku, preto je nutné ho napísať tak, aby bolo možné ho uvádzať samostatne. Z toho dôvodu je treba sa vyhnúť odkazom. Je nutné sa vyvarovať neštandardným alebo neobvyklým skratkám, ale pokiaľ je nutné ju použiť, musí byť definovaná pri prvom uvedení priamo v abstrakte.

Kľúčové slová: max. 6 slov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Vynechať riadok

Abstract

Text abstraktu v anglickom jazyku, max. 10 riadkov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Keywords: max. 6 slov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Vynechať riadok

Vlastný text príspevku v členení:

1. Úvod (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať).

V úvode udávajte ciele práce a príslušné základní údaje, neudávajte podrobný prehľad literatúry ani súhrn výsledkov. (štýl normálny: Time New Roman 12)

2. Materiál a metóda (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať,)

Materiál - identifikácia problému, zhromažďovanie informácií, vyslovenie hypotézy a jej overovanie.

Metóda pozorovania, experiment, analýza, syntéza, porovnávania a zovšeobecňovania atď.

Uveďte dostatočné podrobnosti pre to, aby práce mohla byť publikovaná. (štýl normálny: Time New Roman 12).

3. Teória/Výpočet (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať,)

Kapitola teórie by mala rozširovať a nie len opakovať základné údaje článku, ktoré už boli zmienené v úvode, a mala by vytvárať základ pre ďalšiu prácu. Kapitola výpočet predstavuje praktický rozvoj teoretickej základne. (štýl normálny: Time New Roman 12).

4. Výsledky (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať)

Výsledky by mali byť jasné a stručné. (štýl normálny: Time New Roman 12).

5. Diskusia (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať)

By mala skúmať význam výsledkov práce, a nie ju len opakovať. Často býva vhodná kombinovaná kapitola výsledky a diskusia. Vyhýbajte sa rozsiahlym citáciám a diskusiám o zverejnenej literatúre (štýl normálny: Time New Roman 12).

6. Závery (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať)

Hlavné závery štúdie môžu byť prezentované v krátkej kapitole Závery, ktorá môže byť samostatná nebo môže tvoriť podkapitolu kapitoly Diskusia alebo Výsledky a diskusia. (štýl normálny: Time New Roman 12).

Vlastný text jednotlivých častí je písaný štýlom Normal: písmo Time New Roman 12, prvý

riadok odseku je odsadený vždy na 1 cm, odsek je zarovnaný s pevným okrajom. Riadky medzičasťami a odsekmi nevynechávajte.

7. Literatúra (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať)

[1] Písať podľa Vancouverskej normy (viď. nižšie)

8. Použité skratky

ACI arteria carotis interna

Zadávať do wordovej tabuľky podľa abecedy, riadkovanie jednoduché, bez orámovania, centrovanie v tabuľke na ľavú stranu (štýl normálny: Time New Roman 12)

Adresa autora (-ov): Uveďte svoju pracovnú adresu!!! (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12,

bold, zarovnať vľavo, adresy vpísať do tabuľky bez orámovania, s dvomi stĺpcami a s 1 riadkom, bez delenia slov, riadkovanie jednoduché. :

Meno1 Priezvisko1, tituly1 (študenti ročník)

Pracovisko1 (študenti škola1)

Ulica1, 970 00 Mesto1

meno1.priezvisko1@mail.sk

Meno2 Priezvisko2 , tituly2 (študenti ročník)

Pracovisko2 (študenti škola2)

Ulica2, 970 00 Mesto2

meno2.priezvisko2@mail.sk

Poďakovanie

Poďakovanie uveďte do zvláštnej kapitoly na konci článku pred použitou literatúrou. V poďakovaní uveďte tie osoby, ktoré poskytli pomoc behom výskumu (napr. poskytli jazykovou pomoc, pomoc pri písaní alebo redigovaní článku atd.).

Bibliografické odkazy

Používajte v súlade Vancouverskou formou citovania a v súlade s medzinárodnými štandardami. Citácie s poradovým číslom z bibliografického zoznamu uvádzať priamo v texte.

Každý odkaz citovaný v texte uvádzajte tiež v zoznamu použitej literatúry (a naopak). Akákoľvek použitá literatúra citovaná v abstrakte musí byť uvedená v plnom znení. Nezverejnené výsledky a osobné údaje v zozname literatúry neuvádzajte. Citovanie použitej literatúry ako "in press" ("v tlači") znamená, že dielo bolo schválené k publikácii.

Použitá webová literatúra

Minimálne by mala byť uvedená úplná URL adresa a dátum posledného prístupu k odkazovanej literatúre. Uvedené by mali byť aj prípadné ďalšie informácie, keď sú známe (DOI, mená autorov, dátum, odkaz na zdrojovou publikácie atd.).

Štýl odkazov na použitú literatúru

Základom použitej literatúry by mali byť hotové dostupné texty zverejnené v najnovších a významných časopisoch, napísaných prevažne v angličtine. Odkazy na použitou literatúru (čísla v hranatých zátvorkách) v zozname číslujte v poradí, v akom sa vyskytujú v texte.

Vzor odkazu na časopiseckú publikáciu:

Priezvisko, iniciály, úplný názov článku, úplný názov časopisu, rok, zväzok (číslo), prvá a posledná strana.

Príklady:

Odkaz na časopisovú publikáciu:

[1] Bunová, B. Vzťah medzi orofaryngeálnoudysfágiou a klinickou logopédiou - čo by sme mali o tom vedieť. Zdravotnícke štúdie 02/2011, s. 52-55.

[2]Hegyi L, Krajčík Š. Geriatria pre praktického lekára. Tretie doplnené a rozšírené vydanie. Herba, spol. s r.o., Bratislava, 2015, s. 408.

[3] Mészáros K, Hacki T, Varga Z. Az oropharyngealis dysphagia komplex kezelése. LAM

2005;15(4):289-293.

[4] Vejrostová H, Pánková J, Mandysová P,Škvrňáková J. Subjektivně pociťované potížepři

polykání: výzkumnéšetření pomocí nástroje EAT-10. Profesie on-line, recenzovaný časopis pro zdravotnicke obory. Ročník V/1, duben, 2012, s. 31-34.

[5] Cheney DM, Siddiqui MT, Litts JK, Kuhn MA, Belafsky PC.TheAbilityofthe 10-Item Eating Assessment Tool (EAT-10) to Predict Aspiration Risk in Persons With Dysphagia. Annals of Otology, Rhinology&Laryngology 2015, Vol. 124(5) 351-354.

[6] Trapl M, Enderle P, NowotnyM, Teuschl Y, Matz K, Dachenhausen A. et al. Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. Stroke 2007; 38:2948-2952.

U viacerých autorov uveďte 6 autorov a potom ukončite et al.

Odkaz na knihu:

[7] Letheridge S, Cannon CR, editors. Bilingualeducation: teachingEnglishas a second language. New York: Praeger; 1980.

Odkaz na kapitolu vo vydanej knihe:

[7] Strunk Jr., W., White, E.B., 1979. TheElementsofStyle, thirded. MacMillan, New York (Chapter 4).

Odkaz na konferenciu:

[9] Douglis F, BallTh. Tracking and viewingchanges on the web. In: Proc. 1996 USENIX technicalconference; 1996.

Odkaz na weby:

[10] LasotováN. Péče klinického logopeda o pacienty s neurogennídysfagií. [online] [cit. 2016-01-3]. Dostupné z: https://www.fnbrno.cz/pece-klinickeho-logopeda-o-pacienty-s-neurogenni-dysfagii/f1401 .

[11] Solná G, Lasotová N, Lebedová Z, Hofmanová J, Baborová E. Návrh jednotného postupu v péči o pacienty s dysfagií na iktových jednotkách v ČR. [online] [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: https://www.nemocnicevitkovice.agel.cz/pracoviste/oddeleni/neurologicke-oddeleni/pdf/pece-o-pac-dysfagie.pdf

Odkaz na zborník:

[12] Hamplová L, Hulinský P, Jexová S, Pekara J. Problematika zdravotní gramotnosti v České republice. In: Sborník z 10. vědeckékonference s mezinárodní účastí Vzděláváníve zdravotnictví. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2015, s. 49-56.

Citácie v príspevku:

Sheltonet al. [31] dospěli k závěru, že bezdomovecký

Neale a Stevenson[43] uvádějí, že bezdomovci, kteříužívají drogy a alkohol, jsou považováni za jednu z nejvícemarginalizovanýchskupinvespolečnosti.

Vo vývoji depresie zohráva dôle- žitú úlohu celkový psychosociálny stav pacienta. Výskyt závažných depresií sa popisuje v rozmedzí od 19 do 42 % [24, 25].

Pfeil a Howe[3], Rewet al. [4], Rotheram-Boruset al. [5] a Yoderet al. [6]

Príspevky, v ktorých sa nedodržia vyššie uvedené pokyny nebudú zaradené do monografie!