Rektorát FZ KU a Kostol Povýšenia svätého Kríža v Ružomberku


Publikácia úplných textov prednesených prednášok a pokyny pre autorov:

Organizačný výbor X. Medzinárodného neurorehabilitačného kongresu NeuroRehab 2023 sa rozhodol podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch vydať úplné texty prednesených prednášok na kongrese formou monografie.

Kto má záujem o publikovanie svojej práce poprosíme:

a. Odovzdať rukopis do 6. 2. 2023

b. S rukopisom odovzdať recenzie od dvoch recenzentov

c. Žiadame dodržať citačnú normu ktorá je dostupná na našich internetových stránkach

d. Žiadame dodržať požadovanú štruktúru publikácie podľa normy uverejnenej na www stránkach kongresu

e. Publikovať je možné v slovenčine, češtine a v angličtine

f. Plán vydania publikácie je: apríl 2023 - júl 2023 

Svoje príspevky prosíme posielať na e-mailovú adresu madaraszs@gmail.com!

Recenzie od dvoch autorov s podpisom prípadne s pečiatkou prosíme posielať poštou alebo oskenované na vyššie uvedenú e-mailovú adresu!