Abstracts

Abstrakt

Text abstraktu v slovenskom jazyku, max. 10 riadkov (štýl normálny: Time New

Roman 12).

Abstrakt má byť stručný a vecný. V abstrakte by mal byť krátko uvedený účel výskumu, hlavné výsledky a významné závery. Abstrakt býva často prezentovaný oddelene od článku, preto je nutné ho napísať tak, aby bolo možné ho uvádzať samostatne. Z toho dôvodu je treba sa vyhnúť odkazom. Je nutné sa vyvarovať neštandardným alebo neobvyklým skratkám, ale pokiaľ je nutné ju použiť, musí byť definovaná pri prvom uvedení priamo v abstrakte.

Kľúčové slová: max. 6 slov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Vynechať riadok

Abstract

Text of the abstract in English, max. 10 lines (normal style: Time New Roman 12).

The abstract should be brief and to the point. The purpose of the research, main results and significant conclusions should be briefly stated in the abstract. The abstract is often presented separately from the article (e.g. in a collection of abstracts), so it is necessary to write it in such a way that it can be presented separately. For this reason, references should be avoided. It is necessary to avoid non-standard or unusual abbreviations, but if it is necessary to use it, it must be defined at the first mention directly in the abstract.

Keywords: max. 6 slov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Abstrakty žiadame odoslať na e-mailové adresy madaraszs@gmail.com a ivana.uvn@gmail.com do 26.3.2023